1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla„) stanovují pravidla zpracování osobních údajů kupujících při prodeji a nákupu zboží a služeb (dále jen „Kupující“) nabízeného obchodní společností PICCOLLO spol. s r.o., IČO: 453 10 556, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 8789, se sídlem Na Podkovce 281/10, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Prodávající“) a stanovují práva a povinnosti stran.

 

 1. Prodávající je správcem osobních údajů Kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen “GDPR”). Prodávající zpracovává v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, osobní údaje:

a) Kupujících, který uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu.

b ) návštěvníků webu Prodávajícího.

 

 1. Při uzavření kupní smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, číslo občanského průkazu / cestovního pasu, telefonní číslo, emailová adresa, IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, telemarketing, provádění průzkumů trhu).
 2. Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, email. adresa, tel. číslo může Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové marko@piccollo.cz. V takovém případě Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. Prodávající pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele webhostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU, se formou účasti v právním rámci Privacy Shield zavázali dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jakou stanoví GDPR.

 

 1. Prodávající ukládá osobní údaje Kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Prodávající ukládá osobní údaje návštěvníků webu do doby odvolání souhlasu.

 

 1. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu marko@piccollo.cz.

 

 1. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 

 1. Návštěvník webu Prodávajícího vyplněním kontaktního formuláře:
  1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň,
  2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,
  3. souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat emailem na marko@piccollo.cz.

 

 1. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webového rozhraní Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

 1. Kupující byl seznámen s těmito pravidly před uzavřením smlouvy. Podpisem kupní smlouvy vyjadřuje Kupující, že si tato pravidla přečetl a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

 1. Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat souhlas subjektu osobních údajů, bude nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasí či nikoli.

 

 1. Kontaktní údaje Prodávajícího ve věcech týkajících se těchto podmínek: marko@piccollo.cz.

 

 1. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.